Se alla

Alla som kan jobba ska jobba

Motkrav för försörjningsstöd

Det måste finnas tydliga förväntningar och krav på att den som är arbetsför ska nå egenförsörjning och därmed få bättre förutsättningar, ökad frihet och egenmakt i livet. Den som är arbetsför ska komma ur bidragsberoende. Försörjningsstöd ska vara en tillfällig insats.

Motkrav för försörjningsstöd

Samhället ska ha höga förväntningar och krav på egenförsörjning. Motprestation för försörjningsstöd ska vara obligatoriskt. Tydliga aktivitetskrav ska finnas på arbetsföra människor med försörjningsstöd, som att genomföra praktik. All arbetslivserfarenhet är en tillgång när man söker jobb. För den som talar dålig svenska är arbete och praktik ett naturligt sätt att lära sig språket bättre i ett yrkessammanhang.

Utreda rätten till ekonomiskt bistånd

Norrköping har påbörjat arbetet med att bryta bidragsberoende. Nu måste vi fortsätta att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd, och se till att alla som kan arbeta kommer i sysselsättning och egen försörjning. Kommunen ska aldrig se sig som en utbetalande myndighet.

Ökad samverkan med kommunens företag för fler i arbete

En strategi behöver utarbetas i nära samverkan med lokala näringslivsaktörer om hur kommunen och företagen gemensamt kan få fler i arbete och bryta långtidsarbetslöshet.

Lika förväntningar på utrikes födda kvinnor och män

Merparten av arbetsmarknadspolitiska program och insatser går idag till män. Nyanlända kvinnor registreras hos Arbetsförmedlingen och påbörjar SFI senare än män. Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan måste ha ett tydligt uppdrag att tidigarelägga nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Komvux – en viktig möjlighet

Komvux är viktigt för att vuxna människor ska ha möjlighet att ändra studie- och yrkesinriktning. Fler ska därför ha möjlighet att gå på Komvux eller Yrkesvux.