Se alla

Färre brott, ökad trygghet

Norrköping ska vara en trygg och säker kommun

För att öka tryggheten vill vi satsa på förebyggande åtgärder, som sociala insatser för barn och unga, bättre belysning, ännu fler ordningsvakter och utvecklad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. När väl brott sker måste det få tydliga konsekvenser för förövaren.

Samlokalisering av polis och socialsekreterare

Socialsekreterare ska placeras i polisens lokaler för att snabbt kunna vidta direkta insatser.

Information om socialtjänsten

Vi vill att socialtjänsten blir bättre på att informera om sitt arbete till allmänheten och inom kommunens egen organisation. Kontakten mellan socialtjänsten och civilsamhället ska förbättras.

24-timmarsregel inom socialtjänsten

En av de viktigaste trygghetsskapande åtgärderna är att undvika att människor hamnar i kriminalitet från första början. Unga lagöverträdare och deras föräldrar ska därför få kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar.

Tidigt våldsförebyggande arbete

Våldspreventivt arbete i skolan. Skolpersonal ska kompetensutvecklas i frågor som rör stereotypa könsroller, värderingar som rör jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, hbtq-personer och religiösa minoriteter.

Fler åtgärder för att stötta föräldrar

Fler utbildningar och hjälpinsatser bör finnas tillgängliga för föräldrar som behöver hjälp i föräldrarollen. Utbildningar ska kunna ske som regel utan en föregående utredning. Även i familjecentralerna behöver utbildningsverksamheten stärkas.

Bygg bort otryggheten

Kvinnor upplever otrygghet i det offentliga rummet i högre utsträckning än män. Befolkade offentliga rum och urbana stråk bidrar till att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. Bättre belysning och sikt, levande bottenplan, fler offentliga mötesplatser, öppna fasader och bättre skötsel av det offentliga rummet samt utökad torghandel skapar ett tryggare Norrköping.

Belysningsstrategi

Belysning är en viktig faktor för den upplevda tryggheten i den offentliga miljön. Utformningen av belysningen är dock avgörande för dess trygghetsskapande effekt och vi vill därför ta fram en kommunal belysningsstrategi.

Kommunala ordningsvakter

Vi vill fortsätta utveckla vår satsning på kommunala ordningsvakter för att stärka tryggheten på särskilt utsatta platser i kommunen.

En säker och tolerant kommun

Kommunen ska i sin verksamhet bekämpa all typ av rasism, sexism, antisemitism, homo- och transfobi och funkofobi samt hat och intolerans i alla dess andra former.

Genomförande av Islandsmodellen

Norrköping bör genomföra Islandsmodellen, som innebär att socialsekreterare åker med polisen vid larm om våld i nära relationer. På så sätt kan man tidigt fånga upp barn som riskerar att fara illa och erbjuda stöd till familjen.