Se alla

Insatser för brott- och våldsoffer

I vårt Norrköping ska alla kunna känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet

I Norrköping ska våldsutsatta kvinnor och barn ges det stöd de har rätt till och behov av. Det är förövarens frihet som ska begränsas inte brottsoffrens. Kommunen ska ha ett nära samarbete med polisen för att ge brottsoffren stöd.

Samordna myndighetsutövning och stödinsatser

Våldsutsatta kvinnor ska få ett samordnat och evidensbaserat stöd från första kontakten med socialtjänsten. Polis, socialtjänst och sjukvård bör, vid utredning av våld, samlokaliseras så att våldsutsatta personer endast behöver återge sin historia vid ett tillfälle. Idag riskerar brottsoffer att slussas runt mellan olika myndigheter. Att få hjälp från myndigheterna under ett och samma tak skapar trygghet och tillit.

Socialsekreterare ska få god fortbildning

Möjligheter till kompetensutveckling är en avgörande faktor för en kvalitativ socialtjänst. Viktiga fortbildningsområden är mäns våld mot kvinnor, unga killars våld mot unga tjejer, våld mot äldre, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, ungas killars våld mot andra barn och unga samt hbtq-frågor. Särskild kompetens om hur förtrycket av kvinnor med funktionsnedsättning ser ut behöver säkerställas.

Stärkt stöd till barn som far illa

Barn som blir vittne till våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut. Skyddet måste bli bättre för barn som tvingats leva med våld inom familjen.

Våldsutsatta kvinnor och barn ska ha förtur till bostäder

Ett skyddat boende är en temporär lösning när en kvinna har lämnat en våldsam relation. Våldsutsatta kvinnor och barn som kan bo kvar i kommunen ska få förtur till bostad.

Insatser för att få hem bortförda barn

Varje år försvinner barn från Norrköping. Barn förs ut ur landet som en bestraffning från vårdnadshavare när de vill åtnjuta sina grundläggande fri- och rättigheter. Rutiner för samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och Försäkringskassan måste förbättras. Alla bidrag som kan dras in ska dras in när föräldrar begår dessa övergrepp på barn. Dessutom bör socialtjänsten få i uppdrag att samarbeta med utrikesdepartementet och ta fram metodstöd för hanteringen av dessa ärenden. Skolpersonal måste ges glasklara riktlinjer för att alltid hävda skolplikten och utfärda viten till vårdnadshavare som inte säkerställer barnens skolnärvaro.

Kartlägg och klargör förekomsten av hedersrelaterat våld mot barn och unga

För att kunna arbeta mot hedersförtryck måste dess utbredning och natur kartläggas i kommunen. Hedersförtryck har många olika uttryck som kräver olika åtgärder. Förekomst av barnäktenskap, tvångsäktenskap, misshandel, könsstympning, barn som förs ut ur landet och hedersmord är de grövsta formerna, men även förtryck i formen av social kontroll och begränsning av livsval såsom studier och partner ska kartläggas.

Pojkar och unga män kan vara både offer och förövare

Pojkar och unga män i en hederskontext lever med dubbla roller, dels som offer eftersom de påtvingas de hedersnormer som styr familjen, dels som förövare eftersom de förväntas försvara familjens heder genom att kontrollera sina systrars och närstående flickors liv. Kompetens i hedersfrågor måste också innefatta en förståelse för pojkars situation och särskilda behov, avseende deras roll i hedersproblematiken.