Se alla

Integration

Människors frihet måste försvaras och parallellsamhällen motverkas

Liberalerna har en plan för att vända utvecklingen mot fler parallellsamhällen. I det arbetet är samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen och civilsamhället avgörande. Människor som kommer till Norrköping ska ges goda förutsättningar att snabbt komma in i vår gemenskap men också mötas av höga förväntningar när det gäller att lära sig svenska språket och att försörja sig själva.

Tydliggöra föräldrars skyldigheter och ansvar

Inrätta hembesöksprogram för nyblivna föräldrar för att identifiera de föräldrar som är i behov av stöd och skapa förutsättningar för att tidigt kunna vidta åtgärder för att ge barn tillgång till trygghet.

Barn ska aldrig agera tolk

Tyvärr är det inte ovanligt att barn till föräldrar med utländsk bakgrund får agera tolk när föräldrarna kontaktar kommunen. Kommunen ska säkerställa att professionell tolkning finns tillgänglig och att barn aldrig tolkar för sina föräldrar.

Socialsekreterare ska ges bättre stöd

Vi har sett de hotkampanjer som riktats mot socialtjänsten. Det är viktigt att stärka socialtjänsten som står i första linjen och som ska fatta avgörande beslut för utsatta barn och unga som utsätts av sina föräldrar. Insatser krävs även för barn och unga som växer upp med föräldrar som saknar förmåga att skydda barnen från allvarlig kriminalitet.

Skärp kontrollen och tillsynen av organisationsbidrag

Ett aktivt föreningsliv är en av stöttepelarna i Norrköping och måste uppmuntras. Kontrollen av organisationsbidrag bör dock skärpas så att bidrag aldrig går till verksamhet som ökar segregation eller motverkar demokratiska värderingar. I Norrköping ska inga bidrag förmedlas till medlemsorganisationer som inte uppfyller demokratiska villkor. Även tillsynen måste bli kraftfullare, inte minst genom oannonserade besök och inspektioner vid evenemang som genomförs av föreningar och organisationer som får bidrag.

Säkerställ jämställd tillgång till fritid och idrott i utsatta områden

Offentligt stöd ska rikta sig till flickor och pojkar i lika hög grad. Idrotts- och fritidsverksamheter som får offentliga bidrag ska visa att de arbetar inkluderande och att alla barn och unga får likvärdig tillgång till verksamheten, oavsett kön.

Stötta kvinnors organisering i utsatta områden

Kommunen ska främja organisering i utsatta områden för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och självständighet.