Se alla

Varje barn har rätt till en bra skola

Allt börjar med skolan

Alla barn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential i en skola präglad av trygghet och studiero. Vi tror alla elever gynnas av tydlighet och höga förväntningar i klassrummet. Stöd ska ges i tidig ålder så att ingen elev halkar efter och elever som kan gå före ska få utmaningar så att de också kan utvecklas vidare.

Friskolor

Alla skolor ska vara bra skolor. Eleven ska ha rätt att välja skola men vem som helst ska inte ha rätt att starta skola. Det ska finnas tydliga krav på lika villkor för alla skolor, kommunala som friskolor. Elevers lärande är viktigare än kommunens sparkrav och friskolors vinster.

Investera i förskolan

Förskolebarnen behöver få så många svenska ord med sig som möjligt in i skolan, det avgör deras framtid. Svenska språket är nyckeln till framgångsrik skolgång för alla barn, och den pedagogiska personalen i förskolan måste ha goda kunskaper i svenska för att hjälpa barnen framåt.

Ökat samarbete för att barn ska klara av skolan

Liberalerna vill se tydligare samarbete mellan skolan och socialtjänsten för att socialtjänsten ska kunna gå in och ta större ansvar för att barn ska klara skolgången.

Heltidsmentorer i skolan

Elever behöver lärare som ges tid och förutsättningar att fokusera på att undervisning och kunskap. Tidskrävande arbetsuppgifter som inte rör undervisning kan hanteras av annan personal, exempelvis i form av heltidsmentorer.

Fler speciallärare

Barn med särskilda behov behöver särskilt stöd. Vi vill satsa på tidiga insatser, fler speciallärare och mindre undervisningsgrupper. Inget barn ska behöva vänta på det extra stöd som behövs för att inte halka efter i sitt lärande. Väntar man till högstadiet kan det redan vara för sent. Vid behov ska särskilt stöd sättas in tidigt. Särskilda undervisningsgrupper kan vara ett alternativ för elever i svårigheter.

Gärna hög lön – men lärarens arbetsmiljö är viktigast

Att undervisa barn är att investera i vår gemensamma framtid. Läraryrket ska vara attraktivt och locka de mest lämpade. Det förutsätter att lärare har en stimulerande arbetsmiljö och en bra lön, samt tillgång till professionell kompetensutveckling och möjlighet till spännande karriärkliv.

Vikten av bra ledare i skolan

Skickliga rektorer är som en bra lagledare för ett landslag, de kan se vem som passar bäst in på olika delar av planen och se till att alla samarbetar mot det gemensamma målet. De behöver ett stort och tydligt mandat, goda resurser och bra stöd från samhället.

Elevcoacher

En lyckad skolgång är avgörande för alla barn och unga. Elevcoachens uppgift är att se till att alla elever är i skolan. De skapar även trygghet på skolgården, hjälper till med meningsfull rastaktivitet och kan hantera de konflikter som uppstår under dagen så att läraren kan ägna sig åt undervisning.

Satsa på pojkars skolresultat och förbättrade livsmöjligheter

Skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor måste vända. Det kräver ett jämställdhetslyft med tydligt fokus på pojkarna. Lärarna måste få fler verktyg för att öka jämställdheten. Förebyggande arbete behövs för att motverka den macho- och antipluggkultur som riskerar att förstöra framtiden för pojkarna.

Stärk elevhälsan – dörren till skolsköterskan och kuratorn ska vara öppen

Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan och utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och det är därför av yttersta vikt att elevhälsan finns nära eleverna för att kunna ställa frågor till barn och unga kring deras mående och livsvillkor. Elevhälsan ska också ta upp frågan om våld och förtryck vid de hälsokontroller som är obligatoriska för eleverna. Samarbetet med hälso- och sjukvården måste stärkas för att barn och unga som är i behov av insatser ska få tillgång till rätt stöd.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

För barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det extra viktigt att skolan är en frizon. Det ska finnas en aktiv och välkänd handlingsplan på varje förskola och skola, så att de vuxna vet hur de ska se tecknen på våld och hur de då ska agera.